Savo Prim dezinfekcia kvetinová vôňa 1,2L

Savo Prim má univerzálny a dokonalý účinok. Domácnosť bude nielen čistá, ale aj bezpečná. Je určené na umývanie a dezinfekciu plôch a podláh, sanitárnej keramiky, WC, drezov, kuchynských potrieb, hračiek a kotercov pre zvieratá. Odporúčaný spôsob riedenia na použitie v domácnosti: 2 dcl Savo Prim (tj 5 plných uzáverov z fľaše 1 l) zrieďte so 4 l vody. Zriedeným roztokom umyte a zotrite predmety, povrchy alebo plochy a nechajte 5 minút pôsobiť a odvetrať. Plochy a predmety (napr. hračky, kuchynské náčinie), ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami je nutné po umytí Savo Prim ešte opláchnuť pitnou vodou, usušiť a odvetrať. Ako sa starať o čistotu klávesnice? Pravdepodobne najšpinavšou perifériou PC je klávesnica. Málokto si pred prácou s počítačom umyje ruky a úzkostlivo dodržiava pravidlo o nejedení a nepití v jeho blízkosti. Pre kvalitné umytie je najlepšie klávesnicu rozobrať, vybrať tlačidlá a umyť ich v nariedenom roztoku Savo Prim. Pred použitím čistiaceho roztoku skontrolujte stálosť potlače na klávesniciach, aby nedošlo k jej poškodeniu. Ako zničiť baktérie pri detských hračkách? Umytím detských hračiek v nariedenom roztoku Savo Prim dosiahnete zničenie nebezpečných baktérií a vírusov, ktoré zostávajú na detských hračkách a ohrozujú zdravie vášho dieťatka. Nezabudnite hračky po použití prípravku Savo Prim dôkladne opláchnuť pitnou vodou. Baktérie v chladničke. Vašu chladničku zbavíte nielen nežiaducich pachov, ale aj 99,9% baktérií umytím vnútra chladničky riedeným roztokom Savo Prim, ktorý nechajte po aplikácii 5 min pôsobiť. Potom chladničku umyte pitnou vodou, nechajte vysušiť a odvetrať. Starostlivosť o kuchynské náčinie. Mäso v surovom stave môže byť zdrojom množstva zdravia nepriaznivých mikroorganizmov. Na čistenie kuchynských nožov a dosiek je výborným pomocníkom Savo Prim.
VAROVANIEŠtandardné vety o nebezpečnosti:Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…P391 Uniknutý produkt zoberte.
ďalšie informácie

Ďalšie podobné produkty

Zobraziť ďalšie dezinfekcie