CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 1002 - piesková žltá 4 L CHEMOLAK

U 2094 CHEMOPUR RW 1SCHfarba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová.
PopisDisperzia pigmentov a plnidiel v roztoku akrylátovej živice a organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív.
PoužitieU 2094 sa používa ako základný aj vrchný matný resp. polomatný náter na oceľové konštrukcie, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 – C5.
Túto farbu miešame podľa RAL vzorkovníka na objednávku. Zavolajte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku
Farebný odtieňpodľa farebnej vzorkovnice STN 67 3076, RAL alebo podľa vzoru odberateľa
Riedidlo
U 6051
Tužidlo
U 7081 (nie je súčasťou balenia)
Pomer tuženia
5 dielov U 2094 : 1 diel U 7081 (hmotnostný)
Výdatnosť:
8 m2 /l pri hrúbke 60 nm 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 22.2. Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram
Výstražné slovo POZORVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary. H 315 Dráždi kožu. H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite. P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly . P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa
ďalšie informácie

Ďalšie podobné produkty

Zobraziť ďalšie farby na kovy